» Vstup pre registrovaných obchodných partnerov »
Open
X

Inštalácia.

Návody a rady pre montáž podláh

Existuje viacero typov klikových systémov. Ponúkame vám návody a videá k tým najpoužívanejším.

Ešte skôr ako sa pustíte do konkrétneho návodu a začatia práce, vám ponúkame pár užitočných rád:

  • Iste je dobrá rada, aby ste si pred začatím pozorne preštudovali návod na montáž a aj podľa neho postupovali. Nie vždy je k návodu aj preklad, k tomu vám poslúžia naše návody a videá.
  • Bežne sa parkety podkladajú podľa hlavného zdroja svetla.
  • Pri montáži nezbabudnite na dilatáciu.
  • Už položené parkety pracujú (rozťahovania a sťahovanie), preto je potreba  dostatočne veľkých medzier min. 10 mm. Vo väčších prip. vlhkejších miestnostiach viac.
  • Pred pokládkou nechajte parkety aspoň dva dni-48 hod. v miestnosti a v pôvodnom balení, aby sa aklimatizovali.
  • Želáme vám bezproblémovú pokládku 🙂

Videonávod na pokládku podlahy systémom 1clic2go

Začnite kladením v ľavom rohu priestoru. Prvý panel položte pružinovou stranou ku stene a pomocou dištančných klinov zafixujte vzdialenosť od kraja. Bezpodmienečne dodržte odstup 12 – 15 mm (vyrovnávacia medzera) od stien, rúr vykurovacích telies, stĺpikov, zarážok dvier, atď.

Druhú lamelu položte čelne do drážkového profilu prvej lamely smerom od steny, smerom dopredu a potom silno zhora zatlačte, až kým počuteľne nezapadne. Dbajte na to, aby boli čelné profily paralelné a pozdĺžne hrany vzájomne lícovali, neboli od seba odsadené, ale tvorili rovnú líniu. To je potrebné pri pokládke druhého radu, aby sa dali panely položiť do pozdĺžneho profilu bez škár.

Ďalšie lamely nasadzovať až do konca prvého radu. Poslednú lamelu v rade otočte o 180° za účelom prispôsobenia/zrezania, položte dekoračnou stranou nahor vedľa už existujúceho radu  a pravej strany steny. Na čelnej strane zohľadnite odstup od ok-raja 12 – 15 mm. Naznačte a odpíľte dĺžku panela. Aby ste zabránili štiepeniu na hranách, mala by dekoračná strana pri použití elektrickej dierovacej alebo ručnej kotúčovej píly ukazovať nadol. Inak píľte smerom z hornej strany panela. Každý nový rad začnite so zvyškovým kusom (dĺžka min. 30 cm) z predchádzajúceho radu.

Druhý rad začnite s polovičným panelom (dĺžka ≤ 95 cm) alebo práve s týmto zvyškovým kusom (dĺžka ≥ 30 cm). Panel pritom vložte pozdĺžne do drážkového pro lu prvého radu a zaaretujte/zahnite. Odsadenie priečnej škáry musí byť pri prechode od jedného radu k ďalšiemu vždy min. 30 cm.

Druhý panel vložte pozdĺžne do drážkového pro lu predchádzajúceho 17 18 panelového radu a posuňte pod uhlom 20° doľava k už položenému panelu. Potom zahnite smerom nadol a silno zhora zatlačte, až kým počuteľne zapadne. Pritom dbajte na to, aby bol kladený panel položený a vedený v pozdĺžnom profile čisto.

U plôch kladenia väčších než 8 m, resp. širších a vo veľmi členitých priestoroch sú potrebné vyrovnávacie medzery (široké min. 2 cm). Tým sa podlaha pri klimatických zmenách môže adekvátne rozťahovať alebo stahovat. Toto sa musí zohľadniť pri kladení zasahujúcom do priestoru. Tu musia byť plochy v priestore zárubní dvier prerušené. Pohybové medzery môžu byť prikryté odborne primeranými profilmi.

Videonávod na pokládku systémom Twin clic

Prvý panel položte pružinovou stranou ku stene a pomocou dištančných klinov zafixujte vzdialenosť od kraja. Bezpodmienečne dodržte odstup 12 – 15 mm (vyrovnávacia medzera) od stien, rúr vykurovacích telies, stĺpikov, zarážok dvier, atď. Druhý panel čelnou stranou (krátka strana) zasadiť pod uhlom 30° do drážkového profilovania vpredu uloženého prvého panelu a potom položiť na plocho na podlahu. Dbajte na to, aby pozdĺžne okraje ležali rovne, nevytvárali nijaké presadenie a tvorili priamu líniu. Toto je dôležité, aby pri kladení druhého radu panelov mohla byť usadená bez medzier v pozdĺžnom profilovaní.

Ďalšie panely nasadzovať až do konca prvého radu. Posledný panel v rade kvôli prispôsobeniu/píleniu otočiť o 180°, uložiť dekoračnou stranou smerom nahor vedľa už existujúceho radu (čeľusť drážky na čeľusť drážky) a vedľa steny. Na čelnej strane zohľadnite odstup od okraja 12 – 15 mm. Označiť dĺžku panelu a odpíliť. Pre obmedzenie odlupovania môže byť dekoračná strana pri použití elektrickej pílky otočená dolu. Inak odpíliť od hornej strany panelu. Každý nový rad začínať zvyškovým kusom (najmenej 20 cm dlhý) predchádzajúceho radu.

Druhý rad začať polovičným panelom alebo zvyškom prvého radu. Tu je treba dbať na to, aby panel nebol menší než 30 cm, resp. dlhší než 95 cm. Presadenie medzier (presadenie priečnej medzery) musí rad o radu min 30 cm.

Panelový diel druhého radu uložiť tak, aby pozdĺžne strany panelu prvého i druhého ležali paralelne vedľa seba, ale aby pritom neboli navzájom scvaknuté radu. Tzn. pružinová strana druhého radu leží na drážkovej spondej strane prvého radu Pred scvaknutím ďalšie panely položiť až na koniec druhého radu. Pritom postupovať ako u prvého radu.

Ak je kompletný druhý rad vedľa prvého radu, je tento na ľavej strane pozdĺžnou (perovou) stranou, ukazujúcou do priestoru zdvihnutá asi o 3 – 4 cm.

Pružiny panelov kážu po zdvihnutom priestore do drážky prvého radu. Pri opakovanom položení panelu zaklapne západkový spoj- Tento postup sa opakuje pozdĺž celého druhého radu (zips), pokiaľ prvý a druhý rad nie sú položené navzájom bez medzier a výškového presadenia. Pri spájaní prvého a druhého radu bezpodmienečne dbať na to, aby panely boli pozdĺžne položené bez presadenia. Položenie ďalších radov sa vykoná ako pri druhom rade s ohľadom na dostatočné presadenie priečnej medzery.

U plôch kladenia väčších než 8 m, resp. širších a vo veľmi členitých priestoroch sú potrebné vyrovnávacie medzery (široké min. 2 cm). Tým sa podlaha
pri klimatických zmenách môže adekvátne rozťahovať alebo sťahovat. Toto
sa musí zohľadniť pri kladení zasahujúcom do priestoru. Tu musia byť plochy v priestore zárubní dvier prerušené. Pohybové medzery môžu byť prikryté odborne primeranými profilmi.

pokládka technológiou Unifit

Začnite kladenie prvých dvoch radov v ľavom rohu priestoru, v ktorom obe strany pera prvého prvku ukazujú na stenu a obe strany drážky k osobe vykonávajúcej pokládku.

Prvky prvých dvoch radov sa môžu klásť súčasne, to znamená za neustáleho striedania, pri dodržaní minimálnej miery osadenia čelných stykov 20 cm (POZOR: Pri dlhej podlahovej doske „LONG“ platí minimálne osadenie 50 cm), tak ako to je znázornené a popísané nižšie.

unifitFotoPrvok 1 = kladenie v ľavom rohu priestoru.
Prvok 2 = pozdĺžne vkladanie tohto skráteného prvku pod uhlom. K tomu zasuňte pero na pozdĺžnej strane šikmo z hora do pozdĺžnej drážky prvku 1 a spustite prvok 2 dolu, kým nedosadne na plochu. (Obrázok 3)
Prvok 3 = pozdĺžne vkladanie pod uhlom & zatlačenie na čelnej strane. Teraz opäť najprv vložte pozdĺžne pero šikmo zhora do pozdĺžnej drážky prvku 1. Teraz prisúvajte prvok 3 v tejto polohe pod uhlom k čelnej strane prvku 2, kým nebudú čelné strany
oboch prvkov presne k sebe priliehať. Teraz pozdĺžny spoj uzamknite pustením dolu a súčasne čelný spoj zatlačením až kým citeľne nezaskočí.
Prvok 4 = opačné pozdĺžne vkladanie pod uhlom a čelné zatlačenie ako predtým. Teraz opäť najprv vložte pozdĺžnu drážku šikmo pod pozdĺžne pero prvku 3. Teraz prisúvajte prvok 4 v tejto polohe pod uhlom k čelnej strane prvku 1, kým k sebe nebudú čelné strany oboch prvkov presne priliehať. Teraz pozdĺžny spoj opäť uzamknite pustením dolu a súčasne čelný spoj zatlačením až kým citeľne nezaskočí.
Prvok 5 = pozdĺžne vkladanie pod uhlom a čelné zatlačenie (pozri prvok 3).
Prvok 6 = pozdĺžne vkladanie pod uhlom a čelné zatlačenie (pozri prvok 4).
Prvok 7 = pozdĺžne vkladanie pod uhlom a čelné zatlačenie (pozri prvok 3).
Prvok 8 = pozdĺžne vkladanie pod uhlom a čelné zatlačenie (pozri prvok 4).
Ukladajte všetky prvky prvého a druhého radu podľa predchádzajúceho popisu, pričom posledné prvky zakaždým skrátite na zodpovedajúcu dĺžku.

Návod na pokládku s technológiou Just clic

Skontrolujte pri prvom rade podlahové prvky na prípadné poškodenia/chyby. Uistite sa, čo je na prvkoch drážka a pero (Obrázok 1). Začnite kladenie prvým radom v ľavom rohu priestoru, v ktorom obe strany pera prvého prvku ukazujú na stenu (Obrázok 2).
Prvky spojíte tak, že nový ukladaný prvok vložíte šikmo zhora do spájacieho mechanizmu už položeného prvku a pomaly ho odkladáte dole, kým nebude naplocho ležať na podklade (Obrázok 3). Posledný prvok prvého radu sa označí na požadovanej dĺžke a odreže sa.

Pri prvom rade dbajte na presné nasmerovanie pozdĺžnej strany, aby sa následne dali ďalšie rady spojiť bez škár. K tomu sa odporúča medzi stenu a pokladané prvky prvého radu vždy v priestore čelných spojov vložiť jeden podlahový prvok ako doraz/ nastavenie. Po položení prvých 2-3 radov tieto dorazové prvky opäť odstráňte a doteraz položenú laminátovú podlahovú vrstvu, pri dodržaní vzdialenosti od stien/vložením dištančných držiakov, riadne vyrovnajte voči všetkým stenám. (Obrázok 3 až 10) Pokládku 2. radu začnite so zvyškovým panelom 1. radu. Tento zvyškový panel musí mať minimálnu dĺžku 200 mm. Aj v nasledujúcich radoch sa môže v prípade dodržania minimálneho osadenia čelných stykov začať nový rad zvyškovým panelom. POZOR! Zohľadniť minimálnu mieru osadenia čelných stykov 200 mm. Pri výrobkoch so skosenou hranou na pracovnej strane a/ alebo so špeciálnym dekórom (napr. dekór dlažby) sa musí dbať na rovnomerné osadenie zodpovedajúco skosenej hrane a/alebo vzoru.

Položte pero na prečnievajúci spodný jazýček prvého prvku prvého radu (Obrázok 5). Pospájajte všetky ďalšie panely pre tento rad na svojich úzkych stranách ako to je popísané vyššie, kým nebude položený celý rad. Potom sú všetky úzke strany panelov tohto radu navzájom vyrovnané a spojené (Obrázok 6).
Teraz mierne nadvihnite prvý panel resp. úsek s panelmi a spojte ho na svojej pozdĺžnej strane s prvým radom. Takto pokračujte, kým nebude celý rad spojený s predtým uloženým radom (Obrázok 7). Dbajte na to, aby pritom už neprišlo k posunutiu panelov pozdĺž úzkych strán.

Teraz môžete klásť prvok za prvkom, rad za radom. Pre prípravu posledného radu prvkov pre montáž položte prvok, ktorý sa má namontovať presne na predposledný rad. Pomocou zvyšku panelu (šírka panelu) sa môže kontúra steny v predvolenej vzdialenosti preniesť na tento prvok.

ttt

Okamžitá inštalácia podlahy vďaka systému Uniclic®. Zacvaknutím spojíte podlahu bleskovo, jednoducho, trvalo a čisto. Môžete ju položiť, kdekoľvek si zmyslíte.

Na rozdieľ od väčšiny ostatných systémov možno panely Uniclic® spojovať dohromady v horizontálnej polohe. To má zásadný význam pri inštalácii poslednej rady panelov alebo pri inštalácii v mieste, kde je obtiažné alebo nemožné s panelmi otáčať (napríklad pod rámom dverí alebo radiátormi).

Postupujte podľa pokynov v návode inštalácia, ktorý je súčasťou balenia.

Metóda 1 : otočiť a zacvaknúť

Podlahu jednoducho spojíte zacvaknutím do seba.

Výhody? Je to oveľa rýchlejšie ako systémy, ktoré možno inštalovať len pomocou kladivka a príklepovej doštičky. A čo viac, nemôžete poškodiť  podlahové panely.

Metóda 2 : horizontálné zasunutie

Zasuňte panely pod miesta, ktoré sú obtiažne dostupné a zaklepnite ich do seba pomocou kladivka a príklepovej doštičky alebo páčidla. Je to efektívne, jednoduché a budete mať dokonalú podlahu do poslednej dosky.